घुँडा फाटेको जिन्स र तक्दिर फाटेको मानवता
{"status":"success"}